КЗДО № 139 Дніпровської міської ради

  

Доктор радить, консультує, інформує

 

РЕКОМЕНДАЦIЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФIЛАКТИЧНИХ ЗАХОДIВ З НЕДОПУЩЕННЯ ПОШИРЕННЯ ВИПАДКIВ COVID-19.

 

Ocнoвнi профiлактичнi iндивiдуальнi заходи

 

До основних iндивiдуальних профiлактичних заходiв належать:

 • гiгiєна рук - часте миття з рiдким милом або обробка спиртовмiсними антисептиками не рiдше нiж раз на 3 години, та пiсля кожного контакту з тваринами, вiдвiдyвання громадських мiсць, використання туалету, прибирання, перед приготуванням їжi тощо;
 • гiгiєна кашлю - прикриття роту та носа при кашлi та чханнi зiгнутою рукою в лiктi або одноразовою серветкою, яку необхiдно знешкодити вiдразу пiсля використання;
 • утримання вiд контактів з особами, що мають симптоми респiраторних захворювань - кашель, лихоманка, ломота в тiлi, або збереження обов'язкової дистанцiї та обмеження часу при контактi (не менше l метра);
 • утримання від дотикiв обличчя руками;
 • у разі виникнення симптомiв захворювання, таких як лихоманка, кашель, ломота в тiлi тощо, слiд залишитися вдома та утриматись вiд вiдвiдувань мiсць скупчень людей;
 • використання медичної маски за наявностi респiраторних симптомiв, перерахованих вище, її своєчасна замiна (кожнi 3 години або негайно пiсля забруднення) з подальшим знешкодненням та миттям рук з милом або обробкою рук спиртовмiсним антисептиком вiдразу пiсля знiмання маски.

 

Попереджувальнi заходи з органiзацiї роботи

 

Необхiдно:

 • провести роз'яснювальну роботy з батьківською громадскістю щодо iндивiдуальних заходiв профiлактики та реагування на виявлення симптомiв серед працiвникiв;
 • роздрукувати iнформацiйнi постери та нагадування персонaлу про важливiсть та технікy миття рук або обробку рук спиртовмiсними антисептиками;
 • не допускати працiвникiв, якi мають ознаки респiраторних захворювань до роботи ;
 • забезпечити та контролювати постiйну наявнiсть рiдкого мила одноразових паперових рушникiв, спиртовмiсних антисептичних засобiв для персоналу ;
 • забезпечити наявність засобiв iндивiдуального захисту (ЗIЗ) для кожного працiвника з розрaхунку 1 медична маска на 3 години роботи на особу та 1 флакон (100 мл) спиртовмiсного антисептика на l особу на змiну (до 12 годин), провести вiдповiдне навчання з використання та знешкодження вiдпрацьованих масок, серветок та встановити вiдповiдний контроль за дотриманням правил;
 • оновити контактну iнформацiю про заклади охорони здоров'я, якi надають медичну допомоry при виникненнi iнфекцiйних хвороб та використовувати її в роботi, поширити серед працiвникiв;
 • користуватися послугами лише надiйних постачальникiв, якi дотримуються високих стандартiв гiгiєни та вимог роботи з персоналом.

 

Дезiнфекцiя, прибирання та утилiзацiя

 

Необхiдно:

 • забезпечити вологе прибирання з використанням миючих та дезiнфекцiйних (в кiнцi змiни) засобiв та провiтрювання не рiдше, нiж кожнi 3 години та пiсля закiнчення змiни;
 • проводити обробку поверхонь, мiсць контакту рук (ручки дверей, мiсця сидiння, раковини, тощо) спиртовмiсними дезiнфекцiйними засобами з мiнiмальним терміном експозицiї вiдповiдно до iнструкцiї;
 • забезпечити окреме мiсце для знешкодження використаних персоналом засобiв iндивiдуального захисту та одноразового посуду, що використовується, в пластиковi пакети, що закриваються;
 • забезпечити знезараження (дезiнфекцiю) зiбраних матерiалiв перед знешкодженням протягом або в кiнцi змiни.

 

Використання дезiнфiкуючих засобiв

 

При дезiнфекцii необхiдно використовувати стандартнi дезiнфекцiйнi засоби, зареєстрованi вiдповiдно до законодавства, та якi мають чинне Свiдоцтво про державну реестрацiю. Необхiдно дотримуватись iнструкцiї до кожного окремого дезiнфекцiйного засобу, в тому числi щодо дотримання його ефективної концентрацiї та експозиції (з дотриманням часу перебування на оброблюванiй поверхнi).

Для дезiнфекцiї можуть використовуватись дезiнфекцiйнi засоби та антисептики, зареєстрованi вiдповiдно до чинного законодавства та мають чинне Свiдоцтво про державну реестрацiю:

 • антисептики для обробки шкiри рук - спиртовмiснi препарати (дiючi речовини - iзопропiловий, етиловий спирт чи їх комбiнацiї тощо);
 • препарати для дезiнфекцiї поверхонь з мiнiмальним терміном експозицiї (експозицiя від 30 сек. до 2 хв) - спиртовмiснi препарати (дiючi речовини - iзопропiловий, етиловий спирт чи ix комбiнацii тощо) для поверхоньї, обладнання тощо - деззасоби на ocнoвi четвертинних амонiєвих сполук чи хлорвмiснi препарати (бажано таблетованi форми для забезпечення чiткого дозування)

 

 

 Профілактичні щеплення і прийняття дитини до дошкільного закладу

 

    Профілактичні щеплення у дитини на момент вступу до дитячого садка можуть бути не зроблені з різних причин. Найчастіше -- це відмова батьків від таких заходів профілактики,але причиноюможе бути і відсутність вакцини унеобхідний момент, і медичні протипоказання. чи можна прийнятидитину без профілактичних щеплень до дошкільного закладу?
    Щоб упорядкувати таке спірне питання , як профілактичні щеплення при прийнятті дитини до дошкільного навчального закладу, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 25 травня 2011 року видало лист " Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу" №1/9-389,в якому було надано відповідні роз'яснення. Згідно ззі статею 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної <....>освіти в державних і комунальних закладах.

    Відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, прийняття дитини до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб , які їх замінюють , медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення,  свідоцтва про народження.

     Довідка за формою № 026/о ( наказ МОЗ № " Про затвердження форм облікової  статистичної  документації, що використовується в поліклініках(амбулаторіях) " від 27 грудня 1999 р.№ 302) видається на підставі даних медичного огляду дитини,якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення  згідно з календарем щеплень і вона  не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
      Питання щодо відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішує лікарсько-консультативна комісія, як це передбачено пунктом 6 розділу I Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу ( наказ МОЗ від 29 листопода 2002р. № 434).
      З огляду на наведені вище нормативи приймати рішення про можливість відвідування дитиною дошкільного закладу мають саме медичні установи. І за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка з висновком лікаря, в яких зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,керівник дошкільного закладу зобов'язаний прийняти дитину до дитячого садка.
       У свою чергу батькам, яківикористовують право відмовитися від щеплень , слід пам'ятати , що відмова від вакцинації є також певним ризиком для здоров 'я дитини, адже профілактичні щеплення сприяють формуванню імунитету.